Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία:
Νέες θεωρήσεις και προοπτικές

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και Προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η διεύρυνση και εμβάθυνση στη γνώση και προαγωγή της έρευνας στα αντικείμενα της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας μέσα κυρίως από αρχειακό υλικό. Το Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν Τμήματα Ιστορίας ή συναφή προς αυτά Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Subject of the postgraduate studies program «Modern and Contemporary history: New Visas and perspectives» of the Department of History, Archaeology and Cultural Heritage Management of the Faculty of Humanities and Cultural studies of the University of Peloponnese is the broadening and deepening of the knowledge and promotion of research in the objects of Modern and Contemporary History, mainly through archival material. The program works in addition to undergraduate studies offering departments of History or related departments of higher education.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία:
Νέες θεωρήσεις και προοπτικές – Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 12-10-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΤΕΡΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΜΣ

Διευθυντής Π.Μ.Σ. Αν. Καθηγητής Θανάσης Χρήστου

http://ham.uop.gr/el/christou-thanassis

Διεύθυνση: Ανατολικό Κέντρο , 24100 Καλαμάτα

Τηλ.: 2721065105, fax: 2721065107

Πληροφορίες: Κονδυλία Πινέλη

E-mail: nsi-ham@uop.gr